طرح فروش و پیش فروش ساینا Sپیرو اعلام نتايج در دومین طرح سامانه يكپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمايندگی ها و متقاضیان حائز شرايطی که در طرح عادي سامانه يكپارچه عرضه خودرو در خرداد ماه سال جاري نسبت به ثبت نام اولیه خودرو ساينا اس اقدام نموده و اولويت ايشان تابستان…

source

source

توسط