در پی کاهش شدید قیمت خودرودر بازار، شرکت های بیمه باید اضافه وجه دریافتی بیمه بدنه خودرو را به مردم پس بدهند.

به گزارش خبرنگار مجله ماشین، هر زمان قیمت خودرو در بازارافزایش می یابد، شرکت های بیمه، طلب مبلغی اضافه بابت حق بیمه بدنه، نسبت به مبلغی که قبلا ازمردم اخذ شده کرده و وجه اضافه را طی الحاقیه از مردم دریافت می کنند.

پس باید حالا هم که قیمت خودروها کاهش یافته طبق شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل، وجه اضافی را به مردم پس بدهند.

حال این پرسش مطرح است که این شرکت‌ها آیا در زمان پرداخت خسارات نیز، مطابق با ارزش خودرو که دربیمه نامه نوشته شده غرامت می دهند یا مطابق قیمت روز خودرو در بازار؟

در بند ب ماده ۱۵ فسخ قرارداد بیمه درموارد زیر بیمه گذار می تواند قرارداد بیمه را فسخ نماید:

ب- موارد فسخ از طرف بیمه گذار:

۱. در صورتیکه خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه گر حاضر به تخفیف در حق بیمه نشود.

۲. در صورتیکه فعالیت بیمه گر به هر دلیل متوقف شود.

تبصره : در صورتیکه بیمه گذار بنا به دلایل دیگری متقاضی فسخ بیمه نامه باشد بیمه گر حق بیمه مدت اعتبار بیمه نامه را به روش کوتاه مدت محاسبه و باقی مانده حق بیمه را به بیمه گذار پرداخت می‌کند.

ماده ۱۶: انفساخ قرارداد بیمه : در صورتیکه موضوع بیمه به علت وقوع حوادثی که تحت پوشش این بیمه نامه نیست از بین برود، بیمه نامه منفسخ میگردد.

ماده ۱۷: نحوه اعلام فسخ و برگشت حق بیمه : چنانچه بیمه گذار یا بیمه گر بخواهند بیمه نامه را فسخ کنند باید مراتب را بطور کتبی و رسمی به طرف مقابل اطلاع دهند . اثر فسخ در تمام موارد ده روز پس از ابلاغ مراتب به اقامتگاه طرف مقابل شروع می‌شود در صورت فسخ قرارداد بیمه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار یا انفساخ قرارداد بیمه ، حق بیمه مدت اعتبار بیمه ( بجز در مورد تبصره ماده ۱۵) بصورت روز شمار محاسبه و باقی مانده به بیمه گذارمسترد می گردد.

تبصره : در صورتیکه ذینفع بیمه نامه شخص دیگری غیراز بیمه گذار باشد فسخ بیمه نامه توسط بیمه گذار مستلزم کسب موافقت ذینفع میباشد. در صورت فسخ از طرف بیمه گر، مراتب باید علاوه بر بیمه گذار بطور کتبی به اطلاع ذینفع نیز رسانده شود.

ماده ۱۸: انتقال مالکیت وسیله نقلیه بیمه شده : در صورت انتقال مالکیت موضوع بیمه به هریک از انحاء قانونی ، بیمه گذار می تواند بیمه نامه را فسخ وحق بیمه مدت باقیمانده بیمه نامه خود را مسترد نماید. در صورت عدم فسخ بیمه نامه چنانچه مالک جدید به تعهدات بیمه گذار در مقابل بیمه گر عمل نماید، تعهدات بیمه گر در قبال مالک جدید ادامه خواهد یافت.

پس حالا که قیمت خودروها کاهش یافته طبق شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل، بیمه گر، باید حق بیمه مدت اعتبار بیمه نامه را به روش کوتاه مدت محاسبه و باقی مانده حق بیمه را به بیمه گذار پرداخت کند.

بیشتر بخوانید

 

source

توسط