برای تقویت اسپیکینگ آیلتس می‌توانیم از منابع مختلفی مانند کتاب، سایت‌های آموزشی، پادکست انگلیسی و اپلیکیشن‌های یادگیری زبان انگلیسی کمک بگیریم. همچنین تمرین کردن با فردی متخصص که به زبان انگلیسی و آزمون آیلتس تسلط کافی دارد، می‌تواند گزینه مناسبی باشد. در این آموزش از مجموعه مطالب «مجله فرادرس» قصد داریم با راهکارهای مهم در تقویت اسپیکینگ آیلتس آشنا شویم و به نکات مهمی در رابطه با آمادگی برای این بخش از آزمون اشاره کنیم. در ابتدای مطلب به تعریف آیلتس و ساختار بخش‌های مختلف آن می‌پردازیم و در ادامه برخی از روش‌های مؤثر و کاربردی در تقویت اسپیکینگ آیلتس را توضیح می‌دهیم. سپس معیارهای نمره‌دهی اسپیکینگ را بررسی می‌کنیم تا به کمک آن بتوانیم برای افزایش نمره خود در این بخش از آزمون آمادگی لازم را به دست بیاوریم. در انتهای مطلب نیز به نکات مهمی در خصوص تقویت اسپیکینگ آیلتس اشاره خواهیم کرد.

آیلتس چیست؟

آزمون آیلتس روشی برای ارزیابی مهارت‌های زبانی شماست. برای افرادی که قصد ادامه تحصیل در کشور دیگر را دارند یا برای مهاجرت اقدام کرده‌اند، در بیشتر موارد برای اخذ پذیرش به نمره آیلتس نیاز است که موسسات مختلف آن را تعیین می‌کنند. اسپیکینگ آیلتس از سه بخش تشکیل شده است. این آزمون روشی برای سنجش مهارت‌های زبانی داوطلبان به شمار می‌رود و از چهار بخش زیر تشکیل شده است:

 • «Listening»
 • «Reading»
 • «Writing»
 • «Speaking»

در ادامه توضیح کوتاهی درباره هر یک از این بخش‌ها ارائه می‌دهیم. همچنین نمونه سوالاتی را از آزمون‌های قبل در اختیار شما قرار خواهیم داد تا با ساختار هر یک از بخش‌های آزمون بهتر آشنا شوید.

 • Listening: اولین بخش آزمون «لیسنینگ» است. در این بخش، داوطلب با توجه به فایل‌های صوتی که می‌شنود، به ۴۰ سوال جواب می‌دهد. لیسنینگ آیلتس از چهار بخش تشکیل شده است و برای هر بخش سوالات مختلفی در نظر گرفته شده است. به همین دلیل آشنایی با انواع سوالات لیسنینگ آیلتس و تکنیک‌های پاسخ دادن به آن‌‌ها می‌تواند تأثیر زیادی در بهبود نمره داوطلب داشته باشد. در ادامه می‌توانید نمونه‌ای از بخش لیسنینگ آیلتس را مشاهده کنید. فایل صوتی آن را نیز می‌توانید گوش بدهید و نسخه نوشتاری فایل صوتی که در ادامه سوال‌ها آمده را تمرین کنید. در نظر داشته باشید که مدت زمان این بخش در مجموع ۳۰ دقیقه است و پس از آن به داوطلب ۱۰ دقیقه فرصت داده می‌شود تا پاسخ سوالات را وارد برگه پاسخنامه کند.

You will hear an ecology student called Anne talking to someone called Tom, who is helping her with her project on dolphins. First, you have some time to look at Questions 1-6.

Now Listen carefully and answer Questions 1 to 6:

Questions 1-6
Choose the correct letter, A, B, or C.

1. Anne has asked Tom to help her with her dolphin project because

A he is in the same class as Anne.

B he is an expert on dolphins.

C he once did a similar project to Anne.

2. How long is an adult male Maui dolphin?

A 1.5 metres

B 1 metre

C 1.7 metres

3. Where are Maui dolphins found in New Zealand?

A around most of the coast of the North Island

B around the west coast of the North Island

C around the whole coast of the South Island

4. The population of Maui dolphins is now likely to be

A around 100

B well over 500

C less than 50

5. What do Anne and Tom agree is typical behaviour for Maui dolphins?

A They prefer to live with many other Maui dolphins.

B They often choose to follow boats to catch fish more easily.

C They are friendly towards people who swim near them.

6. How far along the coastline do Maui dolphins swim?

A 40 kilometres

B 50 kilometres

C 30 kilometres

C 30 kilometres

Audio Script

Anne: Hi, Tom. Thanks so much for agreeing to help me with my dolphin project. I hope you don’t mind that I asked you.

Tom: No problem, Anne. I remember when I was in my first year at university – it was always good to get as much help as possible.

Anne: Yes, I can’t believe how quickly my first year is going. There’s so much work to finish off. Does it get any easier in the second year?

Tom: Not in my experience, no!

Anne: Anyway, I wanted to do a project on the Maui dolphin because it’s so rare. And my tutor told me that you’d done the same thing last year – I mean, you’d studied the Maui dolphin off the coast of New Zealand, and written about it and given a presentation on it too, like I have to now. That’s why I thought you’d be the best person to talk to.

Tom: Well, I wouldn’t say that I know everything about the Maui dolphin – but I can probably tell you a few things about it.

Anne: Well, that’s great. Thanks so much. Um, the first thing I wanted to check – because I keep seeing different information about it – is the length of the Maui dolphin. I think young dolphins – they’re about a metre when they’re a year old, aren’t they?

Tom: Yes, about that. But an adult dolphin is bigger – the males grow up to 1.5 metres in length, eventually. Still pretty small for a dolphin.

Anne: And the females are larger than the males, I think? They can reach 1.7 metres, I read.

Tom: That’s correct.

Anne: OK, I’ll just write that down.

Tom: Are you going to say something in your project about where you can find Maui dolphins? Have you ever seen one?

Anne: You mean along the west coast of the North Island? I’m afraid I haven’t had a chance to go there yet. I grew up in the South Island and I only came to the North

Island to go to university. And as you know, even though we have other types of dolphin all along the coast of the South Island, we don’t ever see Maui dolphins there.

Tom: Well, I think you’d be quite lucky to see one. Even if you did take a trip out there on a boat.

Anne: Yes, that’s the problem, isn’t it? That their population is so small.

Tom: About ten years ago, there were approximately 100 Maui dolphins still alive.

Anne: But now scientists believe that number has really dropped. They counted just under 50 this year. It’s terrible.

Tom: Yes, the situation is worse than they expected. We can’t be sure that the Maui dolphin won’t disappear completely until numbers increase to 500 – and that doesn’t seem likely at the moment.

Anne: Unfortunately not. Now, I should say something about their typical behaviour, I suppose.

Tom: Well, they’re certainly very sociable animals. In the past, when their population size was much, much bigger, there were about 30 dolphins in a group – and they’d play and swim together. That’s unlike other kinds of dolphin that only travel in pairs or with a few others.

Anne: Yes, that’s true. And something that’s perhaps different about them, too, is that, in general, they tend to avoid boats. They’re frightened of them.

Tom: And so they should be. One of the biggest problems for Maui dolphins is that when people use a particular type of fishing net – when they throw the net off the side of the boat and just leave it in the ocean – then the Maui dolphins sometimes swim into the net and they can’t get out again.

Anne: I don’t think most people who go fishing would want to hurt a dolphin.

Tom: No, but sometimes their behaviour is dangerous. They should remember that we have to share the water with dolphins and whales and other animals.

Anne: Yes, we do. Oh, I’ve got one more thing I need to check with you. How far along the coastline do Maui dolphins swim?

Tom: Good question. Well, they’re actually quite fast for a small dolphin. They only go up to about 50 kilos in weight. Their top speed is about 40 kilometres per hour. But

scientists think they only swim a distance of about 30 kilometres – up and down the same part of the coast – just staying in a fairly small area.

Anne: I see. Well, you’d think that it would be easy for the government to do more to protect them but…

 • Reading: بخش دوم ریدینگ است. بعد از تمام شدن بخش لیسنینگ وارد بخش دوم آزمون می‌شویم. در این بخش، تعدادی متن در اختیار داوطلب قرار داده شده است که با توجه به نوع آزمون (آکادمیک یا جنرال) تعداد و نوع متن‌ها متفاوت است. برای هر یک از متن‌ها تعدادی سوال مطرح شده است که داوطلب باید بر اساس نوع آن‌ها و تکنیک‌های پاسخ دادن به آن‌ها از عده سوالات این بخش بربیاید. مدت زمان پاسخ دادن به سوالات این بخش ۶۰ دقیقه است و سه بخش دارد. به طور متوسط برای هر بخش می‌توانیم حدود بیست دقیقه را در نظر بگیریم. اما مانند بخش لیسنینگ، دیگر به شما ۱۰ دقیقه فرصت وارد کردن پاسخ سوالات در پاسخنامه داده نمی‌شود، بلکه باید همان لحظه که سوال را می‌خوانید، جواب آن را در برگه پاسخنامه وارد کنید. در ادامه متنی را مشاهده می‌کنید که از یکی از آزمون‌های سال قبل انتخاب شده است. بعد از متن، سوال و جواب‌های آن را نیز می‌توانید مشاهده کنید. این متن مربوط به یکی از آزمون‌های ریدینگ آکادمیک است.

Questions 1-4

Complete the summary below. Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

The colors used in cave paintings and other early art were made by crushing. However, later artists have generally had to rely on the of the day for their supplies of

blue. Among the first examples of the widespread use of blue was in art. Over the centuries, many more attempts to create acceptable blues have been made, some of

which have led to significant.

Questions 5-6

Choose the correct letter, A, B, C or D.

5. What was the main disadvantage in using ultramarine for medieval artists?

A It contained a number of impurities.

B It was excessively expensive.

C The colour wasn’t permanent.

D The preparation process was hazardous.

6 The discovery of Prussian blue was the result of

A using the wrong quantity of an ingredient.

B mixing the wrong ingredients together.

C including an ingredient that was impure.

D using an ingredient of the wrong colour.

Questions 7-12

Look at the following notes that have been made about the types of blue described in Reading Passage.

Match each description with a type of blue.

Types of Blue

A Egyptian blue

B Maya blue

C ultramarine

D Prussian blue

E cobalt blue

F French ultramarine

G International Klein Blue

7. derived from a scarce natural resource ……….

8. specially designed to retain its depth of colour when used in paint ……….

9. was cheap to produce but had limited appeal for artists ……….

10. made using a technique which is not yet fully understood ……….

11. thought to have been produced during another manufacturing process ……….

12. came to be manufactured inexpensively in large quantities ……….

 • Writing: بخش آخر از دو تسک تشکیل شده است. تسک اول تصویری را نشان می‌دهد که می‌تواند نمودار، فرایند، نقشه یا مواردی مانند این‌ها باشد. برای پاسخ دادن به سوالات این بخش، باید ابتدا با انواع سوالات تسک اول آشنا شویم و سپس تکنیک‌های نوشتن را بیاموزیم. برای تسک دوم باید با توجه به موضوعی که در اختیار ما قرار داده شده است، «essay» بنویسیم. مدت زمان پاسخ دادن به تسک اول ۲۰ دقیقه و تسک دوم ۴۰ دقیقه است. به نمونه‌ای از سوالات تسک اول و تسک دوم رایتینگ آیلتس توجه کنید تا با ساختار کلی آن‌ها آشنا شوید.

نمونه تسک اول

You should spend about 20 minutes on this task.

The bar chart shows the scores of teams A, B and C over four different seasons.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

نمونه تسک دوم

Obesity was once considered a disease of adults; however, it is becoming increasingly common among children. Why do you think this is happening? What can be done to help children stay healthy?

 • Speaking: بخش چهارم که جدا از سایر بخش‌ها برگزار می‌شود، اسپیکینگ است که شامل سه بخش می‌شود. مدت زمانی که برای آن در نظر گرفته‌اند در مجموع بین ۱۱ تا ۱۴ دقیقه است. ابتدا، چند سوال شخصی از داوطلب پرسیده می‌شود، سپس در بخش دوم سوالی به عنوان «Cue Card» در اختیار او قرار داده می‌شود تا به مدت دو دقیقه درباره آن صحبت کند. پس از آن هم با در نظر گرفتن نوع پاسخ‌هایی که به بخش دوم داده است، در بخش سوم سوالاتی با جزئیات بیشتری مطرح می‌شود که داوطلب باید به آن‌ها به طور کامل پاسخ دهد. برای آشنایی با روش‌های تقویت اسپیکینگ آیلتس لازم است قبل از هر چیز با ساختار هر یک از بخش‌های آن آشنا شویم. به همین دلیل در ادامه این مطلب به طور ویژه به بررسی ساختار اسپیکینگ می‌پردازیم تا بتوانیم بعد از آن روش‌های تقویت اسپیکینگ آیلتس را توضیح دهیم.
پسری با هدفون و مشغول کار با لپ‌تاپ

ساختار اسپیکینگ‌‌ آیلتس

آزمون اسپیکینگ آیلتس از سه بخش تشکیل شده است و به صوت شفاهی و جدا از سه بخش دیگر برگزار می‌شود. مدت زمانی که برای آن در نظر گرفته‌اند، در مجموع بین ۱۱ تا ۱۴ دقیقه است. بخش اول بین ۴ تا ۵ دقیقه طول می‌کشد، بخش دوم ۳ دقیقه و بخش چهارم نیز بین ۳ تا ۴ دقیقه است. در هر سه بخش، مصاحبه‌کننده سوالاتی را از داوطلب مطرح می‌کند و در ادامه با در نظر گرفتن نوع پاسخی که به هر سوال داده می‌شود و با توجه به معیارهای استاندارد نمره‌دهی اسپیکینگ آیلتس، نمره این بخش برای داوطلب لحاظ می‌شود. در ادامه سعی کرده‌ایم ساختار اسپیکینگ آیلتس را برای هر سه بخش توضیح دهیم.

ساختار بخش اول

ساختار بخش اول اسپیکینگ آیلتس را می‌توانیم به صورت زیر تعریف کنیم:

 • مصاحبه‌کننده و داوطلب خودشان را معرفی می‌کنند.
 • مصاحبه‌کننده از داوطلب سوالاتی را درباره شهر، کشور، شغل، محل سکونت، علایق و سرگرمی‌ها، خانواده و تحصیلات می‌پرسد.
 • در این بخش از مصاحبه، داوطلب ایده خودش را درباره موضوعات شخصی به اشتراک می‌گذارد و از تجربیات خودش می‌گوید.
 • مصاحبه‌کننده سوال‌های کوتاهی را از داوطلب می‌پرسد، اما داوطلب باید به تک‌تک آن‌ها پاسخ کامل بدهد.

به چند نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس بخش اول توجه کنید.

Let’s talk about your hometown or village:

 • What kind of place is it?
 • What’s the most interesting part of your town/village?
 • What kind of jobs do the people in your town/village do?
 • Would you say it’s a good place to live? (Why?)
 • Let’s move on to talk about accommodation:
 • Tell me about the kind of accommodation you live in?
 • How long have you lived there?
 • What do you like about living there?
 • What sort of accommodation would you most like to live in?

ساختار بخش دوم

در بخش دوم سوالی از داوطلب مطرح می‌شود که روی «Cue Card» نوشته شده است. داوطلب باید یک دقیقه به سوال فکر کند و سپس به مدت دو دقیقه درباره آن صحبت کند. در ادامه نمونه سوالی را برای بخش دوم اسپیکینگ آیلتس مشاهده می‌کنید که می‌تواند برای تقویت اسپیکینگ آیلتس گزینه مناسبی به شمار رود.

Describe a piece of art you like.

You should say:

 • what the work of art is
 • when you first saw it
 • what you know about it
 • and explain why you like it.
چند دانشجو در کنار هم

ساختار بخش سوم

ساختار بخش سوم با توجه به بخش دوم مشخص می‌شود. یعنی با توجه به پاسخی که داوطلب به بخش دوم داده، در بخش سوم از او سوالاتی مطرح می‌شود که باید به آن‌ها پاسخ دهد. در ادامه می‌توانید چند نمونه سوال برای بخش سوم اسپیکینگ آیلتس مشاهده کنید که در ادامه بخش دوم از داوطلب پرسیده شده است. این نمونه سوالات همه مربوط به سوالات آیلتس سال‌های قبل است و می‌تواند به تقویت اسپیکینگ آیلتس کمک زیادی بکند. این بخش با موضوع «Eating habits» ارائه شده است.

 1. Tell me about the types of food that people eat in your country.
 2. How are the eating habits now in your country different from eating habits in the past?
 3. How healthy is your country’s food?
 4. Why do you think different cultures have different table manners?
 5. How may eating habits change in the coming decades?

روش های تقویت اسپیکینگ آیلتس

برای تقویت اسپیکینگ آیلتس روش‌‌های مختلفی وجود دارد. برخی از آن‌ها می‌تواند از طریق کتاب باشد، برخی هم مختص افرادی است که تمایلی به خواندن کتاب ندارند و ترجیح می‌دهند از منابع شنیداری مانند پادکست یا اپلیکیشن‌های یادگیری آیلتس بهره ببرند. برای هر یک از این افراد سعی کرده‌ایم منابع ضروری آیلتس را معرفی کنیم تا در مجموع بتوانند گزینه مناسب خود را برای آماده شدن در این بخش از آزمون انتخاب کنند. ابتدا چند کتاب معرفی خواهیم کرد و سپس به توضیح چند پادکست و اپلیکیشن می‌پردازیم.

در یک دسته‌بندی کلی می‌توانیم روش‌های تقویت اسپیکینگ آیلتس را در موارد زیر خلاصه کنیم:

 1. کتاب‌های تقویت اسپیکینگ آیلتس
 2. اپلیکیشن تقویت اسپیکینگ آیلتس
 3. پادکست تقویت اسپیکینگ آیلتس
 4. آشنایی با نحوه نمره‌دهی اسپیکینگ‌ آیلتس
 5. بهبود دایره واژگان و دستور زبان انگلیسی
 6. تمرین آزمون‌های ماک آیلتس (بخش اسپیکینگ)

کتاب برای تقویت اسپیکینگ‌ آیلتس

برای تقویت اسپیکینگ آیلتس کتاب‌های متعددی در دسترس داوطلبان است. اما باید بدانید که کدام‌یک مناسب شماست و به کمک آن می‌توانید نتیجه بهتری بگیرید. در ادامه سعی کرده‌ایم برخی از این کتاب‌ها را معرفی کنیم.

کتاب IELTS Speaking Strategies

اگر به دنبال راهنمای کاملی برای تقویت اسپیکینگ آیلتس هستید، «IELTS Speaking Strategies» می‌‌تواند گزینه مناسبی باشد. به کمک این کتاب راهکارها و تکنیک‌های لازم را برای پاسخ دادن به هر یک از سوالات بخش‌های مختلف اسپیکینگ آیلتس یاد می‌گیرید. همچنین نمونه آزمون‌های متعددی دارد که مربوط به آزمون‌های سال‌های قبل است. این کتاب آموزش‌های کاملی را ارائه می‌دهد و موارد مهم را با جزئیات مطرح می‌کند. همچنین برای هر یک از نمونه سوالات آزمون‌‌های قبل پاسخی دارد که می‌تواند به داوطلب در یادگیری و تقویت اسپیکینگ کمک کند. زیرا علاوه بر این‌که با فرمت پاسخ دادن به سوال آشنا می‌شود، می‌تواند دستور زبان مناسب برای موضوعات مختلف اسپیکینگ آیلتس را بیاموزد و با لغات کاربردی آیلتس آشنا شود.

این کتاب ساختاری کاملاً طبقه‌بندی‌شده دارد و به راحتی می‌توان بخش‌‌های آن را به طور پیوسته دنبال کرد. به همین دلیل می‌توانیم آن را در دسته بهترین کتاب اسپیکینگ آیلتس قرار دهیم و خواندن آن را با افراد با سطح زبان مختلف توصیه کنیم. علاوه بر ویژگی‌هایی که از آن یاد کردیم، نکات مهمی در خصوص بهبود روانی کلام، تلفظ کلمات و دستور زبان ارائه داده است که می‌تواند راهگشای بسیاری از داوطلبان آیلتس باشد.

کتاب IELTS Speaking Strategies

کتاب Ultimate Guide To IELTS Speaking

نویسنده این کتاب «Parthesh Thakkar» است و آن را به عنوان منبعی معتبر در دسترس داوطلبان آیلتس قرار داده است و به کمک آن تمام ویژگی‌های آزمون اسپیکینگ آیلتس را پوشش می‌دهد. «Ultimate Guide To IELTS Speaking» شامل توضیحات دقیقی از هر یک از بخش‌های آزمون است و در کنار آن نکات مهم و راهکارهای لازم و کلیدی را برای بهبود عملکردتان در اسپیکینگ آیلتس ارائه می‌دهد. این کتاب همچنین تمرین‌های متعددی همراه با نمونه پاسخ دارد و هر یک از این پاسخ‌ها را با تمام جزئیات تحلیل کرده است. بنابراین منبع مناسبی برای آشنایی با نقاط ضعف و بررسی عملکرد خود در این زمینه به شمار می‌رود.

توضیحات کتاب بسیار سلیس و روان است و به همین دلیل گزینه مناسبی برای مطالعه آیلتس به صورت خودخوان به شمار می‌رود. اگر مبتدی هستید یا در سطح پیشرفته قرار دارید، این کتاب می‌تواند به شما کمک کند تا اعتمادبه‌نفس خود را بالا ببرید و در نهایت به نمره دلخواهتان در بخش اسپیکینگ دست پیدا کنید.

کتاب برای تقویت اسپیکینگ آیلتس

کتاب Improve Your Skills: Listening & Speaking for IELTS 6.0 – 7.5

به کمک این کتاب می‌توانید نمره بین ۶ تا ۷٬۵ را برای اسپیکینگ آیلتس کسب کنید. در این کتاب به تمام نکات مهمی که برای صحبت کردن درباره موضوعات مختلف نیاز دارید اشاره شده است. همچنین تعدادی از موضوعات پرتکرار اسپیکینگ آیلتس را در اختیار شما قرار داده است تا به کمک آن‌ها بتوانید نمره اسپیکینگ خود را بالا ببرید و برای این موضوعات آمادگی کافی داشته باشید. با تمرین‌های مکرر و منظم می‌توانید روند پیشرفت خود را به طور روزانه و مرتب ارزیابی کنید. همچنین می‌توانید مهارت اسپیکینگ خود را برای مکالمه و گفت‌‌وگوهای روزمره تقویت کنید. از دیگر ویژگی‌هایی که این کتاب دارد، لغات مهم و کاربردی است که به عنوان نمونه برای تقویت دامنه واژگان به شما معرفی کرده است.

بنابراین، در مجموع می‌توانید از این کتاب به عنوان منبعی مناسب برای بهبود دامنه واژگان خود و همچنین بهبود مهارت اسپیکینگ آیلتس استفاده کنید. همچنین گزینه مناسبی برای تقویت لیسنینگ به شمار می‌رود، زیرا حاوی فایل‌های صوتی متنوعی است که در کنار اسپیکینگ برای داوطلبان آیلتس لحاظ شده است.

کتاب Improve you IELTS Speaking

کتاب IELTS Speaking Practice Tests Questions

نویسنده این کتاب «Jason Hogan» است و آن را در دسته بهترین کتاب اسپیکینگ آیلتس معرفی می‌کند. در این کتاب با مجموعه‌ای از تمرین‌ها و نمونه سوالاتی مواجه هستیم که برای آمادگی در اسپیکینگ آیلتس طراحی شده است. هر بخش انواع سوالات اسپیکینگ را شامل می‌شود که محدوده وسیعی از موضوعات مختلف را پوشش می‌دهد. در نتیجه شرایط تمرین کردن و تست زدن را فراهم می‌کند و بر این اساس شما را با آزمون‌های سال‌های قبل آشنا می‌سازد.

همچنین شامل پاسخ‌هایی به عنوان نمونه برای هر یک از سوال‌ها می‌شود و در کنار آن از راهکارها و تکنیک‌های لازم برای پاسخ دادن به سوالات اسپیکینگ آیلتس بی‌بهره نخواهید ماند. به کمک تمرین‌های متنوع و نمونه سوالات مختلف می‌توانید اعتمادبه‌نفس بیشتری داشته باشید، زیرا از قبل موضوعات پرتکرار اسپیکینگ آیلتس را تمرین کرده‌اید و به اندازه کافی به نحوه پاسخ دادن به آن‌ها تسلط دارید تا روز آزمون دچار استرس نشوید. در نتیجه می‌توانید نمره بهتری کسب کنید و آمادگی بیشتری داشته باشید.

کتاب Collins English for Exam Speaking for IELTS

این کتاب را می‌توان در فهرست بهترین کتاب‌های اسپیکینگ آیلتس قرار دارد، زیرا علاوه بر راهکارهایی که برای تقویت اسپیکینگ به شما ارائه می‌دهد، نمونه‌‌های متعددی از صحبت‌های داوطلبان آزمون‌های سال‌های قبل را ارائه کرده است که می‌تواند به عنوان نمونه‌ای برای تقویت اسپیکینگ آیلتس به شما کمک کند. علاوه بر این، به موضوعات پرتکرار اسپیکینگ آیلتس پرداخته است که با تمرین کردن آن‌ها می‌توانید به مرور شاهد پیشرفت خود باشید. همچنین می‌توانید اعتمادبه‌نفس خود را بالا ببرید و روز آزمون با نگرانی کمتری سر جلسه مصاحبه حاضر شوید.

این کتاب در محدوده نمره متفاوتی طراحی شده است که می‌تواند مناسب افراد مبتدی و همچنین افرادی باشد که قصد کسب نمره بالا را در بخش اسپیکینگ آیلتس دارند. هر کتاب به ۱۲ درس تقسیم شده و هر درس به طور خاص به برخی از موضوعات پرتکرار آیلتس اشاره دارد. یادگیری لغات ضروری آیلتس، تلفظ کلمات انگلیسی، گرامر و سایر موارد لازم برای تقویت اسپیکینگ آیلتس را نیز می‌توانید در این کتاب مطالعه و تمرین کنید.

کتاب تقویت اسپیکینگ Collins

پادکست برای تقویت اسپیکینگ آیلتس

همان‌طور که در ابتدای مطلب اشاره شد، یکی دیگر از راه‌های تقویت اسپیکینگ آیلتس استفاده از منابعی مانند پادکست یا اپلیکیشن است. البته معمولاً توصیه می‌شود که از آن‌ها به عنوان منابع اصلی نگاه نکنید، بلکه به عنوان منبعی کمک‌آموزشی آن را در کنار کتاب مطالعه کنید. از ویژگی‌های خوب پادکست و اپلیکیشن این است که باعث بهبود اسپیکینگ و لیسنینگ می‌شود، زیرا به مکالمه‌های فراوانی گوش می‌کنید که به مرور می‌تواند در تقویت روند شنیداری شما نیز تأثیرگذار باشد.

اگر فکر می‌کنید سطح زبان شما در حد آیلتس نیست، توصیه می‌کنیم ابتدا به پادکست‌های عمومی گوش کنید که برای تقویت اسپیکینگ و دستور زبان انگلیسی طراحی شده است. پس از آن‌که دانش عمومی خود را در این زمینه افزایش دادید، می‌توانید به سراغ منابعی بروید که مختص آیلتس ارائه شده است. بدین ترتیب می‌توانید کمی زبان انگلیسی خود را تقویت کنید و برای آیلتس آمادگی بیشتری داشته باشید.

در این بخش از مطلب، به معرفی برخی از پادکست‌های خوب و شناخته‌شده برای تقویت اسپیکینگ‌ آیلتس می‌پردازیم تا برای انتخاب منبع مناسب برای مطالعه، بهتر بتوانید تصمیم بگیرید. برخی از این پادکست‌ها به طور ویژه برای تقویت اسپیکینگ آیلتس معرفی شده است و برخی دیگر می‌تواند به دانش عمومی شما در رابطه با اسپیکینگ آیلتس بیفزاید.

پادکست IELTS Podcast

به کمک این پادکست می‌توانید هم مهارت اسپیکینگ خود را تقویت کنید و هم راهکارهای لازم برای پاسخ دادن به سایر مهارت‌های لازم برای بخش‌های مختلف این آزمون را یاد بگیرید. بنابراین می‌توان آن را گزینه مناسبی برای تقویت آیلتس در نظر گرفت. از موارد مهمی که در رابطه با بخش اسپیکینگ در این پادکست لحاظ شده، تمرین‌های مختلفی است که از نمونه آزمون‌های سال‌های قبل در اختیار داوطلبان قرار داده شده است. همچنین به موضوعات پرتکرار اسپیکینگ آیلتس می‌پردازد که به عنوان منبعی مناسب برای تمرین کردن می‌توانیم از آن بهره ببریم.

پادکست‌ «IELTS Podcast» را می‌توانید روی گوشی خود نصب کنید و هر زمان که اراده کردید به آن گوش دهید. برای مثال، می‌توانید هنگام رفت‌وآمد به/از محل کار یا دانشگاه یا حین استراحت کردن به آن گوش دهید. همچنین می‌توانید اپیزودهای محبوب خود را ذخیره کنید و بارها و بارها به آن‌ها گوش بدهید. بنابراین این پادکست هم جنبه آموزشی و هم جنبه سرگرمی دارد و روند مطالعه و یادگیری را برای شما دلنشین‌تر خواهد کرد. از ویژگی‌های خوب این پادکست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • از هر قسمتی که بخواهید می‌توانید اپیزود دلخواه خود را دنبال کنید.
 • امکان دسترسی به اپیزودها به صورت روزانه و در آرشیو وجود دارد.
 • چنانچه موفق به شنیدن قسمتی از یک اپیزود نشدید، می‌توانید همان قسمت را مجدد گوش کنید و نیازی نیست دوباره به اول برگردید.
پادکست IELTS Podcast

پادکست IELTS Speaking for Success

این پادکست می‌تواند برای تقویت اسپیکینگ آیلتس گزینه مناسبی به شمار رود. در این پادکست افراد انگلیسی‌زبان به سوالات اسپیکینگ آیلتس پاسخ می‌دهند که می‌تواند نمونه مناسبی برای تمرین کردن باشد. همان‌طور که می‌دانید دو فاکتور مهم در ارزیابی نمره اسپیکینگ آیلتس «دستور زبان» و «واژگان» است. به کمک این نمونه‌ها می‌توانید دستور زبان خود را تقویت کنید و همچنین دایره لغت خود را افزایش دهید. نمونه پاسخ‌ها مناسب افرادی است که قصد کسب نمره بالای ۶ را در آزمون آیلتس دارند. به همین دلیل این پادکست می‌تواند گزینه مناسبی برای تقویت اسپیکینگ آیلتس به شمار رود.

از دیگر مواردی که در این پادکست لحاظ شده، موضوعات پرتکرار آیلتس است که در قالب اپیزودهای مختلفی در دسترس داوطلبان قرار گرفته است. در مجموع می‌توان این پادکست را نمونه کامل و جامعی برای تقویت اسپیکینگ آیلتس در نظر گرفت.

پادکست IELTS for Success

پادکست The Speaking Show with David Newmanv

در این پادکست می‌توانید به صحبت‌های گویندگان، مشاوران و متخصصانی گوش بدهید که راهکارهایی را برای تقویت اسپیکینگ و افزایش دانش عمومی در این زمینه ارائه می‌دهند. این پادکست بیشتر جنبه انگیزشی دارد و شما را در مسیری آهسته و متداوم قرار می‌دهد تا به کمک آن بتوانید بر مشکلات اسپیکینگ خود غلبه کنید و به مرور تسلط کافی پیدا کنید. توصیه می‌کنیم اگر سطح اسپیکینگ شما در حد آیلتس نیست، در کنار مطالعه کتاب برای تقویت اسپیکینگ آیلتس، به این پادکست نیز گوش بدهید تا دانش عمومی خود را در رابطه با اسپیکینگ بهبود بخشید. پس از آن می‌توانید به طور اختصاصی به سراغ منابع یادگیری اسپیکینگ آیلتس بروید.

از دیگر مواردی که در کنار این پادکست می‌توانید مدنظر داشته باشید، کمک گرفتن از یک استاد مجرب یا افراد انگلیسی‌زبان است. همچنین می‌توانید از افرادی که در آزمون آیلتس شرکت کرده‌اند و نمره خوبی در بخش اسپیکینگ کسب کرده‌اند بخواهید که شما را راهنمایی کنند. برای مثال می‌توانید با آن‌ها به زبان انگلیسی مکالمه کنید و به کمک نکات مهمی که در این پادکست مطرح شده است و نکات مهم مربوط به اسپییکینگ آیلتس، نمونه سوالات آزمون‌های سال‌های قبل را تمرین کنید و از مخاطب خود بخواهید که اشتباهات شما را تصحیح کند و به شما بازخورد مناسبی ارائه دهد.

پادکست تقویت اسپیکینگ

پادکست Find Your Voice, Change Your Life

این پادکست از اپیزودهای مختلفی تشکیل شده و مختص افرادی است که موقع صحبت کردن به زبان انگلیسی در جمع دچار اضطراب می‌شوند و این استرس به آن‌ها اجازه نمی‌دهد که ارائه خوبی داشته باشند. دلیل معرفی آن در این مطلبی نیز همین است. هر چقدر هم که برای اسپیکینگ آیلتس تمرین کرده باشید و آمادگی لازم را به دست بیاورید، باز هم ممکن است روز آزمون و هنگام مصاحبه رودررو مضطرب شوید. به کمک «Find Your Voice, Change Your Life» می‌توانید را‌ه‌های غلبه بر استرس خود را پیدا کنید و به مرور بر این مشکل غلبه کنید. میزبان این پادکست، دکتر Doreen Downing به شما نشان می‌دهد که چگونه اعتمادبه‌نفس خود را همگام صحبت کردن بالا ببرید و بر ترسی که دارید غلبه کنید.

پادکست find your way

پادکست The English We Speak

به کمک این پادکست می‌توانید با عبارت‌ها و اصطلاحات روزمره آشنا شوید. این پادکست‌ها به صورت هفته‌ای منتشر می‌شوند و هر اپیزود به موضوع خاصی اختصاص یافته است. گفت‌وگوها به شکلی صورت می‌گیرد که سرعت آن برای افراد مبتدی نیز مناسب باشد. تلفظ هر کلمه نیز توضیح داده می‌شود. این پادکست معمولاً دو میزبان دارد که کلمات و جملات را به گونه‌ای توصیف می‌کنند که هم روند یادگیری ساده‌تر شود و هم جنبه سرگرمی داشته باشد. علاوه بر یادگیری کلمات و عبارات جدید انگلیسی، می‌توانید مکالمه‌های بین میزبان‌های این پادکست را تمرین کنید و روند پیشرفت خود را ارزیابی کنید.

پادکست the English we speak

اپلیکیشن برای تقویت اسپیکینگ آیلتس

در کنار روش‌هایی که برای تقویت اسپیکینگ آیلتس معرفی کردیم، اپلیکیشن‌های تقویت آیلتس را نیز می‌توانیم به عنوان گزینه مناسبی به شما معرفی کنیم. در ادامه می‌توانید ویژگی‌های چند اپلیکیشن مختلف را مطالعه کنید و در نهایت اپلیکیشن مناسب خود را انتخاب کنید.

اپلیکیشن IELTS Speaking Assistant

این اپلیکیشن به طور اختصاصی برای اسپیکینگ آیلتس طراحی شده است و می‌تواند در بهبود مهارت اسپیکینگ به شما کمک زیادی بکند. از ویژگی‌های بارز این اپلیکیشن آموزش‌های گام به گام آن است که همراه با آن تمرین‌های مفیدی و مؤثری را نیز ارائه داده است. همچنین می‌توانیم نمونه سوالات آزمون‌های قبل را نیز مرور کنیم و با الگوبرداری از آن‌ها، مسیر رو به رشدی را برای خود ایجاد کنیم.

البته هنگام تمرین کردن این نکته را در نظر داشته باشید که جملات نمونه‌ها را حفظ نکنید یا از کلمات و عبارات کلیشه‌ای برای این منظور استفاده نکنید. زیرا فردی که با شما مصاحبه می‌کند، با داوطلبان متعددی مصاحبه کرده است و به خوبی با جملات و عبارات کلیشه‌‌ای آشناست. به همین دلیل به راحتی می‌تواند این موضوع را تشخیص دهد و همین امر باعث می‌شود که بخشی از نمره خود را از دست بدهید.

به کمک این اپلیکیشن می‌توانید ایده‌های مختلفی برای صحبت کردن داشته باشید و برای آن‌ها به اندازه کافی آمادگی کسب کنید تا روز آزمون با اعتمادبه‌نفس کافی سر جلسه حاضر شوید و به خوبی به سوال‌ها پاسخ دهید.

 پادکست speaking assistant

اپلیکیشن IELTS Speaking

این اپلیکیشن نیز به طور اختصاصی برای اسپیکینگ آیلتس طراحی شده است و به کمک آن می‌توانید سطح اسپیکینگ خود را بالا ببرید. از ویژگی‌های این اپلیکیشن این است که لغات مناسب برای موضوعات پرتکرار اسپیکینگ آیلتس را آموزش می‌دهد و نمونه آزمون‌های سال‌های قبل را در اختیار شما قرار داده است تا به کمک آن‌ها بتوانید هم با لغات مناسب و هم دستور زبان متنوع آشنا شوید. ازطرفی، نکات گرامری مهمی را برای آزمون آیلتس توضیح می‌دهد و می‌توانید هر زمان که خواستید دوباره به همان بخشی برگردید که مشغول مطالعه آن بودید.

اپلیکیشن IELTS Speaking

اپلیکیشن IELTS Speaking Assistant

این اپلیکیشن به طور ویژه برای آیلتس طراحی نشده است، اما می‌تواند مناسب افرادی باشد که قصد تقویت مهارت اسپیکینگ را دارند تا بتواند به سطح مناسبی برسند و در نهایت برای آزمون آیلتس آماده شوند. از دیگر ویژگی‌های این اپلیکیشن تمرین‌های متنوعی است که بعد از هر فصل ارائه شده و می‌تواند به یادگیری هر چه بهتر شما کمک کند. برای افرادی که قصد مطالعه و آمادگی برای آزمون آیلتس را دارند، ممکن است این مشکل پیش بیاید که در مهارت اسپیکینگ با مشکلاتی مواجه باشند. مواردی مانند دامنه واژگان محدود یا آگاهی نداشتن از نکات گرامری مهم و مباحث گرامری کاربردی برای آزمون آیلتس می‌تواند باعث کاهش نمره داوطلب شود. همچنین مشکل در تلفظ کلمات می‌تواند باعث کاهش اعتمادبه‌نفس شود و در نهایت نتوانید به سوال‌ها پاسخ درستی بدهید.

در کنار همه این موارد، باید به این مسئله نیز توجه کنید که برای پاسخ دادن به سوالات مصاحبه‌کننده، لازم است با نوع سوالات اسپیکینگ و نحوه پاسخ دادن به آن‌ها آشنایی کافی داشته باشید. در این اپلیکیشن شاید نتوانید این موارد را پیدا کنید. به همین دلیل توصیه می‌شود از کتاب یا منابع دیگری که مختص اسپیکینگ آیلتس طراحی شده‌اند نیز کمک بگیرید تا در نهایت بتوانید به نتیجه مطلوب دست پیدا کنید.

اپلیکیشن IELTS Speaking Assistant

آشنایی با نمره دهی اسپیکینگ آیلتس

به منظور تقویت اسپیکینگ آیلتس باید با نحوه نمره‌دهی برای آن آماده باشیم. به همین منظور در ادامه این مطلب سعی کرده‌ایم معیارهای نمره‌دهی اسپیکینگ آیلتس را به طور جداگانه توضیح دهیم تا با درک بهتری برای این بخش از آزمون آماده شوید. اسپیکینگ آیلتس از سه بخش تشکیل شده است و در مجموع با توجه به معیارهایی که به صورت استاندارد برای این بخش در نظر گرفته شده، نمره داوطلب محاسبه می‌شود. این معیارها عبارتند از:

 • «Fluency and Coherence»
 • «Lexical Resource»
 • «Grammatical Range and Accuracy»
 • «Pronunciation»

«Fluency» به معنای روانی کلام است. منظور از این معیار نمر‌ه‌‌دهی این است که داوطلب موقع صحبت کردن چقدر روان صحبت می‌کند و چقدر توانایی ارائه ایده‌ها و دفاع از نظرات خود را با سرعتی مناسب و بدون مکث‌های پی در پی دارد. یکی از مواردی که باعث از دست دادن نمره اسپیکینگ شما می‌شود، همین مکث‌هایی است که داوطلب موقع صحبت کردن دارد. درواقع باید از نظر روانی کلام آن قدر برای این بخش آمادگی داشته باشیم که پاسخ خود را به طور کامل و شفاف به مصاحبه‌کننده منتقل کنیم. بنابراین، برای کسب نمره اسپیکینگ بهتر باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که «Fluency» اهمیت زیادی دارد و باید به اندازه کافی روی آن تسلط پیدا کنیم.

«Lexical Resource» به معنی دامنه واژگان زبان انگلیسی است. به منظور آمادگی برای آیلتس این نکته را فراموش نکنیم که دامنه واژگان و نحوه استفاده از آنها در جمله اهمیت بسیار زیادی دارد، چراکه در مجموع ۲۵٪ از نمره کل آیلتس به واژگان و دستور زبان مربوط می‌شود. این دو معیار را شاید به صورت جداگانه و به عنوان بخش مستقلی برای آزمون آیلتس نبینیم، اما در کل چهار بخش اثر دارد. برای مثال اگر قصد به دست‌ آوردن نمره مطلوب برای لیسنینگ آیلتس را داریم، باید بتوانیم تا حدی به واژگان پرتکرار آزمون آیلتس تسلط پیدا کنیم و هنگام گوش دادن مترادف‌های آن‌ها را تشخیص دهیم. اگر فکر می‌کنید برای تسلط به واژگان آیلتس باید تمرین بیشتری داشته باشید، می‌توانید به سراغ دو کتاب «Cambridge Vocabulary for IELTS» و «English Collocations in Use» بروید. کتاب اول مختص آزمون آیلتس و در دو سطح متوسط و پیشرفته طراحی شده است. در این کتاب، واژگانی آموزش داده می‌شود که در آزمون‌های آیلتس سال‌های قبل تکرار شده‌اند. هر درس به موضوع خاصی می‌پردازد، واژگان مناسب آن موضوع را آموزش می‌دهد، مثال‌های متعددی ارائه می‌کند و فایل‌های صوتی را نیز برای تمرین تلفظ در اختیار داوطلب قرار می‌دهد.

کتاب دوم به آموزش کالوکیشن‌های انگلیسی می‌پردازد. در زبان انگلیسی برخی از کلمات باید در کنار کلمات دیگری به کار بروند تا معنی پیدا کنند. برای مثال وقتی صحبت از اشتباه کردن می‌شود، کلمه «mistake» در ذهن ما تداعی می‌شود. درست است، «mistake» به معنی اشتباه است، اما وقتی آن را در جمله به کار می‌بریم، باید بدانیم که با چه فعل معنی پیدا می‌کند. «make a mistake» به معنی اشتباه کردن است و دانستن آن به این مفهوم است که با کالوکیشن‌ آن‌ آشناییم. یعنی می‌دانیم که این کلمه باید با چه فعلی همراه شود.

معیار بعدی برای نمره‌دهی «Grammatical Range and Accuracy» است. اگر قصد دارید نمره خوبی در اسپیکینگ آیلتس کسب کنید، باید دستور زبان خود را تقویت کنید. این بدان معنی نیست که صرفاً سطح دستور زبان خود را تا سطح پیشرفته بالا ببرید. بلکه هدف استفاده مناسب از دستور زبان و ایجاد تنوع در به کار بردن جملات گرامری مختلف هنگام صحبت کردن است. دستور زبان انگلیسی مبحث پیچیده‌ای است؛ هم یادگیری آن مستلزم صرف وقت و انرژی کافی است و هم استفاده از آن در جملات انگلیسی امری مهم به شمار می‌رود. بسیاری از داوطلبان هنگام صحبت کردن دچار اشتباهات گرامری می‌شوند و همین مسئله باعث می‌شود که بخش زیادی از نمره خود را از دست بدهند. به همین دلیل می‌توانیم به جرئت بگوییم که با بالا بردن سطح گرامر خود و استفاده از انواع آن برای هر سه بخش اسپیکینگ می‌تواند تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد و نمره شما داشته باشد.

فاکتور بعدی در نمره‌دهی اسپیکینگ آیلتس «Pronunciation» یا همان تلفظ کلمات انگلیسی است. برای این منظور داوطلب باید بتواند کلمات را درست تلفظ کند تا نمره بهتری کسب کند. . هر چقدر تلفظ واژگان درست‌تر و به زبان مادری شبیه‌تر باشد، بدون شک نمره بهتری را از آن خود خواهید کرد. البته حفظ لحن بیان نیز برای اسپیکینگ آیلتس امری مهم است که باید هنگام ادا کردن جملات آن را مدنظر داشته باشید.

اکنون ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که چرا باید درباره نمره‌دهی آیلتس بدانیم و اصلاً دانستن آن چه تأثیری در نمره ما خواهد داشت. بدون شک وقتی بدانیم معیارهای نمره‌دهی چیست و شخص مصاحبه‌کننده برای نمره دادن چه فاکتورهایی را مدنظر دارد، بهتر می‌توانیم خود را آماده کنیم. برای مثال، اگر بدانیم روانی کلام یکی از فاکتورهای نمر‌ه‌دهی است، بیشتر روی آن کار می‌کنیم یا همچنین اگر بدانیم تلفظ درست کلمات می‌تواند روی نمره ما اثر داشته باشد، وقتی واژگان جدیدی را می‌آموزیم، تلفظ درست آن‌ها را نیز هم‌زمان یاد می‌گیریم.

بهبود دایره واژگان و دستور زبان انگلیسی

همان‌طور که در توضیحات اشاره شد، به منظور کسب نمره اسپیکینگ خوب لازم است دامنه لغات و دستور زبان خود را بالا ببریم. منظور از لغات، آن دسته از کلمه‌ها یا عبارت‌هایی است که برای اسپیکینگ آیلتس و موضوعات مختلف مناسب است. و هدف از یادگیری دستور زبان انگلیسی برای اسپیکینگ آیلتس، به کار بردن جملات درست و کالوکیشن‌های مناسب، جملاتی با گرامر متفاوت و متنوع و در سطوح مختلف است. برای این که بتوانید سطح گرامر خود را بالا ببرید و با انواع مباحث گرامری ساده و پیچیده مانند زمان‌های انگلیسی، جملات مجهول، جملات شرطی و… آشنا شوید، می‌توانید به سراغ کتاب‌هایی بروید که برای این منظور طراحی شده‌اند و می‌تواند دانش شما را در راستای دستور انگلیسی ارتقا دهند.

برای یادگیری لغات نیز کتاب‌‌هایی در بازار وجود دارد که با در نظر گرفتن موضوعات پرتکرار آزمون‌های سال‌های قبل، دامنه واگان شما را افزایش خواهند داد و شما را برای بخش اسپیکینگ‌ آیلتس آماده می‌کنند. در ادامه معرفی روش‌های تقویت اسپیکینگ آیلتس چند کتاب لغات و گرامر نیز معرفی می‌کنیم تا با انتخاب منبع یا منابع مناسب، این دو مهارت را تقویت کنید و در نهایت به نتیجه مطلوبی برسید.

کتاب Cambridge Grammar for IELTS

این کتاب برای داوطلبان آزمون آیلتس به طور ویژه طراحی شده است و هدف آن تقویت دستور زبان انگلیسی به منظور استفاده از آن در مکالمه و مصاحبه اسپیکینگ آیلتس است. «Cambridge Grammar for IELTS» از ۲۵ درس تشکیل شده است و به بررسی مباحثی می‌پردازد که برای بخش اسپیکینگ و همین‌طور رایتینگ (به‌ویژه نوشتن «Essay») مفید باشد. بنابراین، اگر فکر می‌کنید برای نوشتن یا صحبت کردن به دستور زبان پیچیده‌تر و پیشرفته‌تری نیاز دارید، این کتاب می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد.

علاوه بر توضیح دستور زبان مناسب آیلتس، نمونه تمرین‌هایی را نیز در این کتاب شاهد هستیم که پاسخ آن‌ها نیز همراه با متن فایل‌های صوتی در دسترس است. همچنین امکان دانلود فایل پی‌دی‌اف آن به صورت رایگان وجود دارد.

کتاب Cambridge Grammar for IELTS

کتاب Essential Grammar in Use

این کتاب به طور ویژه برای آیلتس طراحی نشده است، اما شامل انواع مباحث گرامری می‌شود که با زبانی ساده و با مثال و تمرین‌‌های مختلف آن‌ها را آموزش داده است. به همین دلیل می‌توان از آن برای تقویت اسپیکینگ‌ آیلتس نیز استفاده کرد. همچنین برای افرادی که به صورت خودآموز قصد مطالعه و تقویت گرامر دارند، مفید است. هر صفحه از این کتاب مبحث گرامری متفاوتی را آموزش می‌دهد که از سطوح مبتدی شروع شده و تا سطوح پیشرفته ادامه دارد. برای هر بخش نیز تمرین‌هایی همراه با پاسخنامه در اختیار زبان‌آموزان قرار دارد که به کمک آن می‌توانند عملکردی از ارزیابی و مسیر پیشرفت خود داشته باشند. این کتاب به آموزش مواردی مانند زمان‌های انگلیسی، جملات شرطی، ساختار جمله و ترتیب کلمات می‌پردازد.

کتاب Essential Grammar in Use

کتاب Grammar for IELTS

این کتاب به طور ویژه برای آیلتس طراحی شده است و تمام نکات گرامری مهمی که برای این آزمون لازم است را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد. اما نکته مهم در انتخاب این کتاب به عنوان منبع تقویت اسپیکینگ آیلتس این است که گرامر را از سطح مبتدی شروع نمی‌کند. به همین دلیل مناسب افرادی است که تا حدودی با دستور زبان انگلیسی آشنایی دارند و می‌خواهند آن را تقویت کنند و در سطح پیشرفته‌تری از آن استفاده کنند. این کتاب هم به آموزش مباحث مختلف اختصاص داده شده است و هم مثال‌های متعددی را همراه با تمرین‌های متنوع لحاظ کرده است که برای آمادگی در آزمون آیلتس و به‌ویژه بخش اسپیکینگ مفید خواهد بود.

کتاب Grammar for IELTS

کتاب Cambridge Vocabulary For IELTS

این کتاب به عنوان یکی از بهترین کتاب‌ها برای بهبود واژگان آیلتس شناخته شده است و در میان داوطلبان آیلتس طرفداران زیادی دارد. هر درس به موضوع خاصی اختصاص یافته که اغلب در آزمون‌های آیلتس تکرار شده است. توضیحات هر کلمه در قالب متن و به کمک مثال و تمرین است و به بررسی نحوه تلفظ درست کلمات نیز اشاره شده است. برای مطالعه این کتاب باید به سراغ کتابی برویم که مناسب سطح ما باشد. این کتاب هم برای سطوح پیشرفته و هم برای سطوح متوسط طراحی شده است و هنگام تهیه آن باید این نکته را مدنظر داشته باشیم.

کتاب Vocabulary for IELTS

کتاب Collins Vocabulary For IELTS

کتاب «Collins Vocabulary For IELTS»‌ از بیست درس تشکیل شده است. لغات مربوط به آیلتس و سی‌دی تلفظ کلمه‌های این کتاب، شما را به خوبی و به طور کامل با آزمون آیلتس آشنا خواهد کرد. البته این کتاب فقط مخصوص یادگیری کلمه‌ها نیست، بلکه برای هر یک از چهار مهارت زبان انگلیسی کلمه‌هایی را در نظر گرفته که کاربردی به نظر می‌رسد و به تقویت این مهارت‌ها کمک می‌کند.

در هر درس نمونه تمرین‌هایی نیز قرار داده شده است که بر اساس آزمون‌های واقعی آیلتس طراحی شده و به صورت گام‌ به‌ گام از ساده به سخت در نظر گرفته شده است. این تمرین‌ها می‌تواند اعتمادبه‌نفس کافی در شما ایجاد کند تا با ساختار آزمون آیلتس و بخش‌های مختلف آن تا حدی آشنایی پیدا کنید.

از دیگر ویژگی‌های خوب این کتاب بخش «Exam tips»‌ است که راهکارهای لازم برای یادگیری کلمه‌های جدید و تکنیک‌های تست زدن را توضیح داده است.

کتاب Collins برای لغات آیلتس

تمرین آزمون‌های ماک آیلتس

یکی دیگر از مواردی که برای تقویت اسپیکینگ آیلتس در دسته‌بندی ابتدای مطلب قرار گرفته است، تمرین کردن نمونه آزمون‌‌های اسپیکینگ سال‌های قبل است که به آن آزمون ماک آیلتس (IELTS Mock Exam) گفته می‌شود. هدف از این کار آشنایی با نمونه سوالات آزمون‌های سال‌های قبل است. برای این‌که بتوانید با نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس آشنا شوید، لازم است در چندین آزمون ماک شرکت کنید تا به مرور بتوانید نقاط ضعف خود را شناسایی و روند پیشرفت خود را ارزیابی کنید.

برای این منظور لازم است با نمونه پاسخ‌های داوطلبان سال‌‌های قبل نیز آشنا شوید و از آن‌ها به عنوان الگو استفاده کنید. البته این بدان مفهوم نیست که جملات یا عباراتی را که آن‌ها در اسپیکینگ خود استفاده کرده‌اند، به صورت کلیشه‌ای به کار ببرید. بلکه باید بتوانید با تمرین کردن و بررسی لغات به‌کاررفته و دستور زبان مناسب، نقاط ضعف خود را تشخیص دهید و با تمرین مداوم به هدف نهایی خود دست یابید. برای تمرین آزمون‌های ماک آیلتس می‌توانید به صورت آنلاین ثبت‌نام و شرکت کنید یا در همان محل برگزاری آزمون اصلی که در بیشتر موارد آزمون ماک نیز برگزار می‌کنند، حاضر شوید.

چنانچه آزمون آیلتس شما کتبی است، شرکت در آزمون ماک و حضور در محل برگزاری آزمون می‌تواند شما را با محیط آشنا کند و از استرس شما در روز آزمون اصلی بکاهد، چون تمام شرایط آزمون اصلی برای آزمون ماک آیلتس شبیه‌سازی می‌شود.

نکات مهم برای تقویت اسپیکینگ آیلتس

بسیاری از داوطلبان آیلتس باید بر راه‌های دست‌یابی به نمره بهتر برای اسپیکینگ آیلتس واقف باشند. برای این منظور لازم است نکات مهمی را رعایت کنند. برای این‌که بتوانید از عهده اسپیکینگ بربیایید، در ادامه سعی کرده‌ایم به نکات مهمی در رابطه با تقویت اسپیکینگ آیلتس اشاره کنیم.

 • قبل از هر اقدامی با نحوه نمره‌دهی اسپیکینگ آیلتس آشنا شوید. برای این منظور می‌توانید چهار معیار مهم زیر را در نظر بگیرید و با توجه به آن‌ها برای اسپیکینگ آیلتس آماده شوید.
  • «روانی کلام و انسجام در صحبت کردن» (Fluency and coherence)
  • «دامنه واژگان» (Lexical Resources)
  • «استفاده از دستور زبان و درست صحبت کردن» (Grammatical Range and Accuracy)
  • «تلفظ» (Pronunciation)
 • دامنه واژگان خود را تقویت کنید. این کار باعث می‌‌شود هنگام صحبت کردن از کلمات متنوع و از کالوکیشن‌های مناسبی استفاده کنید. یکی از مواردی که باعث می‌شود نمره بهتری در اسپیکینگ آیلتس کسب کنید، استفاده از کلمات غیرتکراری است. به همین دلیل توصیه می‌کنیم واژگان پرتکرار آیلتس را یاد بگیرید و با کالوکیشن‌های آن‌ها آشنا شوید.
 • دستور زبان خود را تقویت کنید. دستور زبان انگلیسی امری بسیار مهم برای کسب نمره دلخواه در این بخش از آزمون است. اگر سطح گرامر خود را بالا ببرید، می‌توانید از اشکال مختلف و متنوعی در جملات خود استفاده کنید که به مراتب در افزایش نمره شما تأثیر خواهد داشت. برای مثال، استفاده از انواع زمان‌های انگلیسی می‌تواند نتیجه بهتری در روند صحبت کردن شما داشته باشد. همچنین استفاده درست و بجا از گرامر یکی دیگر از نکات مهم در بهبود نمره آیلتس است.
 • به طور منظم تمرین داشته باشید. برای این‌که پیشرفت قابل‌توجهی در مهارت اسپیکینگ کسب کنید، لازم است روند منظمی را برای تمرین کردن در پیش بگیرید. سعی کنید روزانه به پادکست‌های انگلیسی که برای تقویت اسپیکینگ آیلتس و به طور کلی برای تقویت اسپیکینگ در نظر گرفته شده است را گوش دهید. همچنین می‌توانید با افراد انگلیسی‌زبان صحبت کنید یا نمونه پاسخ‌های داوطلبانی را تمرین کنید که در آزمون‌های سال‌های قبل نمره خوب کسب کرده‌اند. صحبت کردن به‌تنهایی نمی‌تواند برای تقویت اسپیکینگ مؤثر باشد. باید بتوانیم وقتی صحبت می‌کنیم، متوجه اشتباهات گرامری یا واژگانی خود بشویم و به شخصی متخصص در این امر اعتماد کنیم تا به کمک او بازخورد‌های مناسبی برای رفع اشتباهات خود بیابیم.
 • زمان خود را مدیریت کنید. در بخش‌های اول و سوم اسپیکینگ آیلتس نیازی به مدیریت زمان نیست. اما برای بخش دوم این مسئله اهمیت پیدا می‌کند، زیرا برای بخش دوم مدت زمان ۲ دقیقه برای شما در نظر گرفته شده است که باید طی این بازه زمانی به طور کامل به همه سوالاتی که روی «Cue Card» نوشته شده است پاسخ دهید. اگر هنگام پاسخ دادن نتوانید زمان خود را به خوبی مدیریت کنید، ممکن است برای پاسخ دادن به تمام سوال‌ها وقت کافی نداشته باشید و در مجموع نمره خود را از دست بدهید.
 • پارافریز کردن را یاد بگیرید. یکی از نکات مهم هنگام صحبت کردن استفاده از پارافریز است. با پارافریز کردن می‌توانید کلمات جدیدی را به کار ببرید و از تکرار کلمات خودداری کنید. به همین دلیل توصیه می‌شود هنگام تمرین کردن برای یادگیری کلمات جدید، مترادف آن‌ها را نیز یاد بگیرید و وقتی با عبارت‌های جدیدی آشنا می‌شوید، پارافریز آن‌ها را نیز تمرین کنید.
 • آرامش خود را حفظ کنید. بسیاری از داوطلبان هنگام صحبت کردن دچار استرس می‌شوند و ممکن است نتوانند روانی کلام را حفظ کنند. همچنین استرس باعث می‌شود که در به کار بردن کلمات و دستور زبان مناسب دچار اشتباه شویم. برای همین، قبل از این‌که سر جلسه حاضر شوید، ابتدا نفس عمیقی بکشید و سپس سعی کنید لحن خود را حفظ کنید. این آرامش باید در تک‌تک جملات شما حس شود تا مصاحبه‌کننده بفهمد که هم به اندازه کافی تمرین داشته‌اید و هم از اعتمادبه‌نفس کافی برای پاسخ دادن به سوالات برخوردارید.
 • رفتار محترمانه‌ای داشته باشید. استفاده از زبان بدن حین صحبت کردن می‌تواند تأثیر بسزایی بر مخاطب داشته باشد. سعی کنید وقتی صحبت می‌کنید، لحن محترمانه‌ای داشته باشید و این حالت را تا آخر مصاحبه حفظ کنید. همچنین اصطلاحات عامیانه یا عباراتی که مناسب موقعیت رسمی نیست را به کار نبرید.
مصاحبه دو مرد در اتاق کار

سوالات رایج درباره تقویت اسپیکینگ آیلتس

بدون شک هنگام آمادگی برای اسپیکینگ آیلتس ممکن است سوالات زیادی ذهن شما را درگیر کند. به همین دلیل در این بخش از مطلب، سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص تقویت اسپیکینگ آیلتس پاسخ دهیم.

آزمون اسپیکینگ آیلتس چند مرحله دارد؟

آزمون اسپیکینگ آیلتس از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول سوالاتی درباره موضوعات شخصی مطرح می‌شود. در بخش دوم «Cue Card» در اختیار داوطلب قرار داده می‌شود تا به سوال آن پاسخ دهد. در بخش سوم نیز تعدادی سوال دیگر مطرح می‌شود که داوطلب باید با جزئیات بیشتری جواب آن‌ها را ارائه دهد.

نمره‌دهی اسپیکینگ آیلتس چگونه است؟

نمره‌دهی اسپیکینگ بر اساس چهار فاکتور مهم در نظر گرفته می‌شود. مورد اول «Fluency and Coherence» است که به روانی کلام اشاره دارد. مورد دوم «Grammatical Range and Accuracy» است و به نحوه استفاده از دستور زبان می‌پردازد. مورد سوم «Lexical Resource» است و شامل استفاده از دامنه واژگان مناسب است. آخرین مورد هم به «Pronunciation» یا همان تلفظ درست کلمات مربوط می‌شود.

بهترین کتاب تقویت اسپیکینگ آیلتس چیست ؟

برای تقویت اسپیکینگ آیلتس می‌توانیم از منابع مختلفی کمک بگیریم. اما این انتخاب به نوع یادگیری افراد بستگی دارد. برخی از داوطلبان ممکن است کتاب را به سایر منابع ترجیح دهند و برعکس. به همین دلیل توصیه می‌شود ویژگی‌های هر یک از منابع تقویت اسپیکینگ‌ آیلتس را مطالعه کنید و سپس بر اساس آن نوع مناسب خود را برای مطالعه در نظر بگیرید.

جمع‌بندی

در این آموزش به موارد مهم در خصوص تقویت اسپیکینگ آیلتس اشاره کردیم. در ابتدای مطلب درباره آزمون آیلتس توضیح دادیم و ساختار آن را برای هر چهار بخش از آزمون بررسی کردیم. نمونه سوالاتی را نیز برای هر یک در اختیار شما قرار دادیم. در ادامه به طور مجزا به تقویت اسپیکینگ آیلتس پرداختیم و سپس به نکات مهمی در این خصوص اشاره کردیم.

پس از آن کتاب‌هایی را به عنوان منبع برای تقویت اسپیکینگ آیلتس معرفی کردیم و برای افرادی که به یادگیری با منابع غیر از کتاب تمایل دارند، پادکست‌ها و اپلیکیشن‌های یادگیری را معرفی کردیم که برخی مختص تقویت اسپیکینگ آیلتس است و برخی دیگر برای تقویت مهارت اسپیکینگ و بالا بردن دانش عمومی در این زمینه طراحی شده است.

در ادامه مطلب، به این نکته اشاره کردیم که برای تقویت اسپیکینگ باید با نحوه نمره‌دهی برای آیلتس آشنا شویم. برای مثال، متوجه شدیم که روانی کلام، استفاده از واژگان و دستور زبان مناسب می‌تواند تأثیر زیادی در بهبود نمره اسپیکینگ شما داشته باشد. سپس به برخی از نکات مهم برای تقویت اسپیکینگ آیلتس پرداختیم و در ادامه به تعدادی از سوالات رایج در این خصوص اشاره کردیم. در مجموع برای تقویت اسپیکینگ آیلتس باید به این موارد توجه داشته باشید:

 1. منبع/منابع مناسب خود را برای مطالعه پیدا کنید.
 2. دامنه واژگان خود را تقویت کنید.
 3. دستور زبان خود را بهبود بخشید و از ساختارهای گرامری متنوعی در صحبت‌های خود استفاده کنید.
 4. از استاد متخصص برای ارائه بازخورد درباره اسپیکینگ خود کمک بگیرید.
 5. به طور مرتب و منظم تمرین داشته باشید.
 6. برای بخش دوم اسپیکینگ مدیریت زمانی درستی داشته باشید.
 7. پارافریز کردن را یاد بگیرید.
 8. آرامش خود را حفظ کنید و دچار استرس نشوید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «راهنمای آزمون های زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

source

توسط