Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۷۲۱ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۷۵۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۷۵۸
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۷۲۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۷۰۸ و ۰٫۸۷۰۱ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۷۶۶
۰٫۸۷۵۸
۰٫۸۷۵۰
———
۰٫۸۷۲۱
۰٫۸۷۰۸
۰٫۸۷۰۱

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲

جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۷۰۴ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۷۳۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۷۴۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۷۰۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۶۹۱ و ۰٫۸۶۸۳ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۷۵۱
۰٫۸۷۴۳
۰٫۸۷۳۵
———
۰٫۸۷۰۴
۰٫۸۶۹۱
۰٫۸۶۸۳

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲

پنجشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۶۹۶ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۷۲۷ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۷۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۶۹۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۶۸۳ و ۰٫۸۶۷۶ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۷۴۲
۰٫۸۷۳۵
۰٫۸۷۲۷
———
۰٫۸۶۹۶
۰٫۸۶۸۳
۰٫۸۶۷۶

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲

چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۶۷۶ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۶۴۶ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۳۸
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۶۷۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۶۸۹ و ۰٫۸۶۹۷ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۶۹۷
۰٫۸۶۸۹
۰٫۸۶۷۶
———
۰٫۸۶۴۶
۰٫۸۶۳۸
۰٫۸۶۳۱

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲

سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۶۶۴ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۶۹۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۷۰۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۶۶۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۶۵۲ و ۰٫۸۶۴۴ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۷۱۱
۰٫۸۷۰۳
۰٫۸۶۹۵
———
۰٫۸۶۶۴
۰٫۸۶۵۲
۰٫۸۶۴۴

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲

دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۶۵۶ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۶۸۸ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۹۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۶۵۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۶۴۳ و ۰٫۸۶۳۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۷۰۴
۰٫۸۶۹۶
۰٫۸۶۸۸
———
۰٫۸۶۵۶
۰٫۸۶۴۳
۰٫۸۶۳۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲

جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۶۴۹ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۶۱۸ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۱۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۶۴۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۶۶۳ و ۰٫۸۶۷۱ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۶۷۱
۰٫۸۶۶۳
۰٫۸۶۴۹
———
۰٫۸۶۱۸
۰٫۸۶۱۰
۰٫۸۶۰۲

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲

پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۶۲۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۶۵۶ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۶۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۶۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۶۰۷ و ۰٫۸۵۹۹ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۶۷۳
۰٫۸۶۶۴
۰٫۸۶۵۶
———
۰٫۸۶۲۰
۰٫۸۶۰۷
۰٫۸۵۹۹

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲

چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۶۴۳ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۶۱۱ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۰۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۶۴۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۶۵۷ و ۰٫۸۶۶۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۶۶۵
۰٫۸۶۵۷
۰٫۸۶۴۳
———
۰٫۸۶۱۱
۰٫۸۶۰۳
۰٫۸۵۹۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲

سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۶۵۳ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۶۲۱ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۱۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۶۵۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۶۶۷ و ۰٫۸۶۷۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۶۷۵
۰٫۸۶۶۷
۰٫۸۶۵۳
———
۰٫۸۶۲۱
۰٫۸۶۱۳
۰٫۸۶۰۴

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲

دوشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۶۵۴ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۶۲۳ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۱۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۶۵۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۶۶۸ و ۰٫۸۶۷۶ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۶۷۶
۰٫۸۶۶۸
۰٫۸۶۵۴
———
۰٫۸۶۲۳
۰٫۸۶۱۵
۰٫۸۶۰۷

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲

source

توسط